Statut Polskiego Związku Łuczniczego

on .

Tekst jednolity


STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO


Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.

1. Polski Związek Łuczniczy w skrócie „PZŁucz", zwany dalej „Związkiem", jest dobrowolnym, samorządnym, ogólnokrajowym Związkiem Sportowym, zrzeszającym stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, sportowe spółki akcyjne i inne osoby prawne mające na celu upowszechnianie i rozwój łucznictwa.
2. W zakresie swej działalności Związek podlega nadzorowi przez Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu.


§ 2.

1. Związek  działa, na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20, poz. 104, Tekst ujednolicony Dz. U. 2001 nr 79 poz.855), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r., o kulturze fizycznej (Dz. U. 1996 nr 25, poz. 113, Tekst ujednolicony Dz. U. 2001 nr 81 poz.889),  oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie.


§ 3.

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i celu działania.


§ 4. 

1. Siedzibą Związku jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania  swoich  celów Związek  może  prowadzić  działalność  poza  granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 5.

Czas trwania Związku jest nieograniczony.


§ 6.

Przy wykonywaniu swoich zadań Związek przestrzega ładu prawnego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz własny statut i regulaminy jak również przepisy i decyzje Międzynarodowej  Federacji Łuczniczej /FITA/ oraz Europejskiej i Śródziemnomorskiej Unii Łuczniczej /EMAU/.

§ 7.

Związek samodzielnie określa swoje programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala przepisy wewnętrzne (regulaminy) dotyczące jego działalności,


§ 8.

1. Związek posiada odznaki organizacyjne, emblemat i sztandar Związkowy, wydaje
biuletyny i inne materiały organizacyjne oraz używa własnej pieczęci z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Barwami Związku są kolory: biały, czerwony.

Rozdział II
Cele i sposób ich realizacji.


§ 9

Celem Związku jest:
1. Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu łuczniczego w Polsce.
2. Podejmowanie działań na rzecz promocji łucznictwa. 
3. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działalności wszystkich członków Związku


§ 10.

Cele, o których mowa w § 9, PZŁucz realizuje przez:
1. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu łuczniczego w kraju.
2. Opracowanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów i systemów zawodów.
3. Organizowanie i prowadzenie szkolenia oraz doszkalania trenerów, instruktorów oraz sędziów przy współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami sportowymi.
4. Organizowanie i utrzymanie kontaktów sportowych z organizacjami  sportowymi mającymi siedzibę za granicą.
5. Organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych,
międzynarodowych, pucharowych i innych.
6. Organizowanie i prowadzenie sportowego współzawodnictwa profesjonalnego (za zgodą Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu) i amatorskiego.
7. Przygotowanie reprezentacji narodowej do udziału w Mistrzostwach Świata i Europy,
Igrzyskach Olimpijskich oraz w innych zawodach międzynarodowych.
8. Uchwalanie przepisów oraz ustalanie zasad dotyczących uprawiania sportu łuczniczego w sposób zgodny z normami polskiego prawa oraz przepisami FITA i EMAU.
9. Prowadzenie ewidencji i statystyki sportu łuczniczego,
10. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami PZŁucz. w wyniku ich działalności sportowej w dziedzinie sportu łuczniczego.

11. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków PZŁucz.,  zawodników,
trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy społecznych niniejszego statutu, uchwał,
postanowień, decyzji, regulaminów i przepisów obowiązujących w sporcie łuczniczym.
12. Wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych.
13. Nadawanie stowarzyszeniom kultury fizycznej, Klubom Sportowym, Sportowym Spółkom Akcyjnym, Uczniowskim Klubom Sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym.
14. Przyznawanie i cofanie zawodnikom licencji uprawniających do uprawiania łucznictwa w formach współzawodnictwa sportowego.
15. Nadawanie wyróżnień i nakładanie kar na członków PZŁucz, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy społecznych. 
16. Podejmowanie różnorodnych działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych. 
17. Współpraca i nadzór nad działalnością Okręgowych Związków Łuczniczych, zwłaszcza w zakresie:
• organizacji i prowadzenia współzawodnictwa sportowego,
• prowadzenia ewidencji działalności w tym ewidencji osobowej zawodników, trenerów i sędziów.


§ 11.

Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie PZŁucz, ich prawa i obowiązki


§ 12. 

Członkowie Związku dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.


§ 13.

1. Członkami zwyczajnymi Związku są:
a) Okręgowe Związki Łucznicze, zwane dalej w skrócie OZŁucz,
b) Stowarzyszenia sportowe, Sportowe Spółki Akcyjne, Kluby Sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe działające w zakresie łucznictwa i biorące czynny udział we współzawodnictwie sportowym na różnych szczeblach rozgrywek sportowych organizowanych w Związku.
2. OZŁucz może obejmować swoim zasięgiem obszar jednego lub kilku województw. Niedopuszczalne jest tworzenie nowych OZŁucz. na obszarze województw, których terytorium objęte jest działalnością istniejącego dotychczas na tym terenie OZŁucz.
3. OZŁucz mają osobowość prawną.
4. Członkiem wspierającym może być:
• inne stowarzyszenie niż wymienione w ust. 1,
• osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej. 
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd PZŁucz. na podstawie ich pisemnego zgłoszenia, zwykłą większością głosów, w drodze uchwały.
6. Na wniosek Zarządu Związku, Walne Zgromadzenie Delegatów może nadawać tytuł członka honorowego PZŁucz. osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju sportu łuczniczego.
7. Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu PZŁucz może nadać tytuł „Prezes Honorowy PZŁucz".


§ 14.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz  Związku.
2. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku.
3. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁucz.
4. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności PZŁucz.


§ 15.

1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z
wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
2. Członkowie honorowi nie płacą składek.


§ 16.

1.   Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani do:
a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu łuczniczego oraz realizacji zadań statutowych Związku,
b) przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w łucznictwie,
c) dbania o wysoki poziom moralno - wychowawczy  i sportowy działaczy sportowych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w sporcie łuczniczym,

d) opłacania składki członkowskiej do końca I-szego kwartału każdego roku za rok bieżący, oraz  innych świadczeń na rzecz PZŁucz w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd,
e) dbania o dobre imię Związku oraz właściwy klimat wokół polskiego łucznictwa.


§ 17.

Swoje prawa i obowiązki członkowie zwyczajni i wspierający Związku realizują bezpośrednio lub przez swych prawomocnych przedstawicieli.


§ 18.

Członkostwo w PZŁucz wygasa w przypadku:
1. Pisemnego wystąpienia złożonego przez członka zwyczajnego do Zarządu PZŁucz. automatycznie po upływie 30 dni od daty jego zgłoszenia.
2. Wykluczenia przez Zarząd PZŁucz w następujących przypadkach:
a) stwierdzenia działalności sprzecznej z niniejszym statutem oraz uchwałami PZŁucz.,
b) nieusprawiedliwionego braku aktywności w pracach PZŁucz.,
c) zalegania z opłatą, składki członkowskiej przez okres jednego roku.
3. W przypadku likwidacji bądź stanu upadłości członka zwyczajnego Związku.


§ 19.

Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie wygaśnięcia praw członkowskich, stronie przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁucz lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zgłoszenie takie musi wpłynąć do Związku w terminie co najmniej 21 dni przed datą odbywania się Walnego Zgromadzenia.

 

Rozdział IV
Władze Związku


§ 20.

Władzami Związku są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.


§ 21

1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata i kończy się z końcem roku olimpijskiego. Ze względów organizacyjnych nie może jednak trwać dłużej niż przez okres 30 kolejnych dni następnego roku kalendarzowego.

2. Wybory do władz Związku odbywają się podczas prawomocnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 1/2 uprawnionych do głosowania delegatów.
3. Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawczo - Wyborcze odbywa się co 4 lata, a Zgromadzenia Sprawozdawcze w połowie kadencji.


§ 22.

Zarządowi Związku i Komisji Rewizyjnej Związku przysługuje prawo dokooptowania do swoich składów nowych członków na miejsca tych, którzy ustąpili lub zmarli w czasie trwania kadencji, z tym, że ich liczba nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.


§ 23.

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.


§ 24.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działania Związku.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz Związku.
3. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej: w sprawie absolutorium dla  ustępującego Zarządu PZŁucz, przy czym wniosek Komisji Rewizyjnej może ponadto dotyczyć indywidualnego członka/ków ustępującego Zarządu PZŁucz.
4. Wybór Prezesa, Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej.
5. Nadawanie godności członka honorowego PZŁucz..
6. Uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie oraz samorozwiązania się PZŁucz..
7. Uchwalanie porządku obrad i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
8.  Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Związek innych organizacji .
9.   Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków PZŁucz..
10. Rozpatrywanie skarg członków zwyczajnych, wspierających i honorowych na działalność Zarządu.


§ 25.

Członkowie Zarządu, którzy nie otrzymali absolutorium - nie mogą kandydować do władz Związku na bieżąco odbywającym się Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

 
Ordynacja wyborcza do Władz Związku
§ 26.

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – uprawnieni delegaci wybrani przez członków zwyczajnych PZŁucz. (jeden delegat wybierany przez jednego członka), uczestniczący w systemie współzawodnictwa PZŁucz.
b) z głosem doradczym i z biernym prawem wyborczym - członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, o ile nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście (w tym członkowie honorowi).
2. Każdemu uprawnionemu delegatowi reprezentującemu członka zwyczajnego Związku przysługuje jeden głos.
3. Termin Walnego Zgromadzenia Delegatów ustala i ogłasza Zarząd PZŁucz. w terminie co najmniej na 60 dni przed planowaną datą jego przeprowadzenia w celu umożliwienia członkom zwyczajnym dokonania wyborów uprawnionych delegatów.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd Związku zawiadamia uprawnionych delegatów co najmniej na 21 dni przed jego odbyciem. 
5. Dla ważności obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów w pierwszym terminie konieczny jest udział co najmniej ½ ogółu uprawnionych delegatów, a w drugim 1/3 ogółu uprawnionych delegatów.
6. Uprawnieni delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁucz. wybierani są w oparciu o obowiązujące przepisy (statut, regulamin, uchwała Zarządu) danego członka zwyczajnego w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów.
7. Kadencja uprawnionych delegatów na Walne Zgromadzenie trwa 4 lata i rozpoczyna się z chwilą ich wybrania na zebraniach członków zwyczajnych, a kończy z chwilą powołania nowych po upływie kadencji. W przypadku zgonu, zawieszenia działalności w Związku lub z innego uznanego przez członka zwyczajnego powodu podanego przez uprawnionego delegata, członkowie zwyczajni mają prawo do dokonania wyboru nowego delegata, którego kadencja jest kontynuacją kadencji poprzedniego delegata.


§ 27.

1. Uprawnieni delegaci dokonują wyboru Władz Związku:
a) Prezesa Związku,
b) Członków Zarządu Związku,
c) Członków Komisji Rewizyjnej.
Szczegółowe zasady i tryb postępowania podczas wyboru Władz Związku określa regulamin wyborów przyjęty przez Walne Zgromadzenie Delegatów z zachowaniem postanowień zawartych w § 21 ust. 1 i 2, § 32 ust. 1 oraz § 34 ust. 1  niniejszego Statutu.


§ 28.

Nowo wybrany Prezes Związku niezwłocznie po zakończeniu wyborów jednak nie później niż w terminie do 7 dni, zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu, podczas którego w głosowaniu tajnym lub jawnym spośród wybranych Członków Zarządu, dokonuje się wyboru następujących osób funkcyjnych Związku:
a) Wiceprezesa Związku ds. organizacyjnych,
b) Wiceprezesa Związku ds. szkoleniowo-sportowych,
c) Skarbnika Związku.
oraz powołuje i zatrudnia zgodnie z Kodeksem Pracy, Sekretarza Generalnego Związku jako etatowego pracownika kierującego biurem Związku.


§ 29.

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna Związku zbiera się niezwłocznie po zakończeniu wyborów jednak nie później niż w terminie do 7 dni i podczas tego zebrania w głosowaniu tajnym lub jawnym spośród swojego składu, dokonuje wyboru następujących osób funkcyjnych Komisji:
d) Przewodniczącego Komisji,
e) Zastępcy Przewodniczącego Komisji,
f) Sekretarza Komisji


§ 30.

1. Zmiana statutu wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby ogółu uprawnionych delegatów.
2. Odwołanie Prezesa wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogółu delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, pozostałe uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, przy zachowaniu warunków zawartych w § 26 ust. 5.


§ 31.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane z inicjatywy Zarządu PZŁucz, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku i odbywa się w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku, a obraduje nad sprawami, dla których było zwołane.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym dokonano wyboru nowych władz, nie przedłuża kadencji Władz Związku.


Zarząd Związku
§ 32.

1. Zarząd Związku składa się z 7 - 11 członków, w tym prezesa, wiceprezesów i skarbnika.
2.   Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub odpłatnie.
3. Żaden członek Zarządu nie może być jednocześnie pracownikiem Biura Związku.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
5. Zakres działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
6. W ciągu roku powinny się odbyć co najmniej 4 posiedzenia Zarządu.
7. Przy Zarządzie Związku mogą działać zespoły doradcze i problemowe działające na podstawie regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd Związku.
8. W przypadku nie realizowania przez Członka Zarządu statutowych zadań – Zarząd Związku może go odwołać większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby Członków Zarządu.


§ 33.

Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2. Realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia.
3. Występowanie do odnośnych władz z wnioskami w sprawach:
a) dotacji na zadania zlecone dla Związku,
b) szkolenia i doszkalania kadry trenersko - instruktorskiej i sędziowskiej,
c) budowy urządzeń sportowych produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami sportu łuczniczego.
4. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku.
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
6. Uchwalanie wysokości opłat ponoszonych przez członków zwyczajnych na rzecz Związku.
7.   Zatwierdzanie i dokonywanie zmian struktury organizacyjnej PZŁucz.
8. Zatwierdzanie regulaminów sportowych oraz regulaminów komisji problemowych powołanych do pracy przy Zarządzie Związku.
9. Przyjmowanie nowych członków Związku.
10. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 
11. Reprezentowanie Związku w międzynarodowych federacjach łuczniczych

12. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczących oraz powoływanie i rozwiązywanie stosownie do potrzeb komisji problemowych działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku oraz ocena ich pracy.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.
14. Ustalanie zasad udziału zawodników niestowarzyszonych w zawodach organizowanych przez Polski Związek Łuczniczy.
15. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁucz.
16. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Dyscyplinarnej Związku.
17. Ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubu sportowego.
18. Uchwalanie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodników.
19. Ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego.
20. Ustalanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym dla wypełnienia ich funkcji.
21. Określenie szczegółowych praw i obowiązków zawodnika, w tym statusu zawodnika amatora i zawodnika profesjonalnego.
22. Wyróżnianie i karanie zgodnie z § 36 ust. 2 oraz § 37 ust. 2.

Komisja Rewizyjna
§ 34.

1. Komisja Rewizyjna może liczyć 3 - 5 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcę i
Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co  najmniej  raz w  roku kontrolę  całokształtu
działalności statutowej i gospodarczej PZŁucz, o ile ta ostatnia jest prowadzona.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie oraz posiada
wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium.
4. Komisja  Rewizyjna ma  prawo występowania do  Zarządu  PZŁucz z  wnioskami
wynikającymi z ustaleń stwierdzonych podczas prowadzonych kontroli i żądania udzielenia wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma
prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie Regulaminu.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. 


Rozdział V
Zawodnicy
§ 35.

1. Zawodnikiem jest osoba dobrowolnie uprawiająca sport zgodnie z postanowieniami ustawy o kulturze fizycznej, niniejszym statutem i regulaminami obowiązującymi w  Związku.
2. Pełną ewidencję zrzeszonych zawodników prowadzą Kluby Sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe, a dane wraz z odcinkiem karty zgłoszenia zawodnika  przekazują do PZŁucz..
3. PZŁucz. prowadzi ewidencję pomocniczą zawodników zrzeszonych w Klubach Sportowych i Uczniowskich Klubach Sportowych.
4. Opieką PZŁucz obejmuje zawodników posiadających status zawodnika profesjonalnego lub amatora oraz wydaną przez Związek licencję zezwalającą na uprawianie łucznictwa.
5. Zawodnikami posiadającymi status zawodnika profesjonalnego są osoby uprawiające sport łuczniczy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i otrzymujący za to wynagrodzenie.
6. Zawodnicy posiadający status amatora mogą otrzymywać stypendium sportowe zgodnie z ustawą o Kulturze Fizycznej.
7. Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej i olimpijskiej, a także kadry paraolimpijskiej, finansowane są ze środków budżetu państwa.
8. Zawodnicy (profesjonaliści i amatorzy) zakwalifikowani do kadr narodowych zobowiązani są do przyjęcia i przestrzegania „Karty Reprezentanta”.
9. Zmiana barw klubowych przez zawodnika odbywa się zgodnie z regulaminem zmiany barw klubowych.

Rozdział VI
Nagrody i wyróżnienia
§ 36.

1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania.
2. Organem Związku uprawnionym do nagradzania i wyróżniania jest Zarząd PZŁucz., który spełnia jednocześnie rolę organu dyscyplinarnego II instancji.
3. Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych.
4. Zarząd Związku może wyróżnić: członków zwyczajnych Związku, zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów i działaczy następującymi wyróżnieniami:
 a) dyplomem,
 b) dyplomem ze zdjęciem na tle sztandaru Związku,
 c) nagrodą rzeczową
 d) nagrodą pieniężną
 Szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień określa odpowiedni
regulamin dyscyplinarny Związku.

 

Rozdział VII
Kary
§ 37.

1. PZŁucz jest władzą dyscyplinarną w stosunku do swoich członków zwyczajnych, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy.
2. Władzę dyscyplinarną w I instancji spełnia Komisja Dyscyplinarna Związku, a w II instancji Zarząd Związku
3. W przypadku naruszenia przepisów i zasad obowiązujących w sporcie łuczniczym Związek ma prawo ukarania:
 a) członków zwyczajnych Związku, 
 b) zawodników,
 c) trenerów i instruktorów,
 d) sędziów,
 e) działaczy,
4. W stosunku do wyżej wymienionych osób prawnych i fizycznych, Związek  ma prawo zastosowania następujących kar dyscyplinarnych:
 a) nagany z podaniem informacji w Komunikacie PZŁucz.
 b) nałożenie kary finansowej w wysokości od 1-no do 5-cio krotności składki członkowskiej,
 c) zawieszenia w prawach na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
 d) dożywotniego zawieszenia w prawach i wykluczenia ze Związku,
 e) pozbawienie zdobytych tytułów i medali.
Szczegółowe zasady nakładania kar dyscyplinarnych określa odpowiedni regulamin dyscyplinarny Związku
5. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

   

Rozdział VIII
Środki Odwoławcze
§ 38.

1. Decyzje regulaminowe i dyscyplinarne właściwych  organów Związku mogą być
zaskarżane do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, po wyczerpaniu środków odwoławczych w ramach Związku.
2. Przepis ust. 1 dotyczy przypadków określonych w Art. 41 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 81 poz. 889).
3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu dyscyplinarnego II instancji, którym jest Zarządu PZŁucz.

Rozdział IX
Majątek i fundusze PZŁucz
§ 39.

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i pieniądze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a) składki roczne członków,
b) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
c) dotacje i subwencje,
d) inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Związku,
e) wpływy z działalności gospodarczej Związku,
f) darowizny, dotacje i środki pochodzące z fundacji.


§  40.

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Skarbnika oraz Sekretarza Generalnego bądź upoważnionego członka Zarządu. 

 

Rozdział X
Rozwiązanie się PZŁucz
§ 41.

1. Związek rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Uchwałę, w sprawie rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych delegatów.


§ 42.

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cele, na które przeznaczony zostanie majątek Związku.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 43.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o kulturze fizycznej.


§ 44.

1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów i Zarządowi Związku.
2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych
przysługuje Zarządowi Związku.

Warszawa, dnia 15 stycznia 2005 r.  

1% podatku

Zapraszamy Państwa do przekazania swojego 1% z tytułu rozliczeń PIT. Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym wypisać numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), pod którym zarejestrowany jest nasz klub.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: 1 % Podatku na organizację pożytku publicznego

 

Plan treningów

 Klinkij aby powiększyć

Materiały szkoleniowe

Nabór chłopców i dziewcząt

Otwórz ulotkę

 

Srebrna Katarzyna Szałańska

Na zakończonej 28 marca 2015 I Rundzie Pucharu Europy w greckim Maratonie, Katarzyna Szałańska zdobyła srebrny medal w kategorii łuków bloczkowych kobiet indywidualnie.

W piątek, 27 marca mikst w składzie Katarzyna Szałańska oraz Jan Wojtas, zawodnicy Strzelca Legnica zdobyli brązowy medal w kategorii mikst łuków bloczkowych. W pojedynku Kasia i Janek pokonali reprezentację Rosji, wygrywają strzałami barażowymi (po 149 punktów, 20 : 16 w barażu dla legnickiego składu).

Kontakt

OSŁ "STRZELEC"
ul. Górnicza 9 
59-220 Legnica
 
tel. 693 456 883

osl.strzelec@interia.eu

Raiffeisen Polbank 34 2340 0009 0900 2180 0000 0031

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!