Rozdział IV, WŁADZE OSŁ „STRZELEC”

on .

                                                           § 19

1.Władzami OSŁ „Strzelec”  są:

   a / Walne Zgromadzenie członków OSŁ „Strzelec”,

   b/ Zarząd OSŁ „Strzelec”,

   c/ Komisja Rewizyjna OSŁ „Strzelec”.

2.Wybór władz OSŁ „Strzelec”  odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym,

3.Kadencja władz OSŁ „Strzelec”  trwa cztery lata.  W wypadku  ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu  członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

4.Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru. w zależności  od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

5.Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

                                                

                                             

                                                           § 20

Walne Zgromadzenie OSŁ „Strzelec”

1.Walne Zgromadzenie OSŁ „Strzelec” jest najwyższą władzą OSŁ „Strzelec” władną podejmowania uchwał  we  wszystkich  sprawach   dotyczących  działalności OSŁ „Strzelec”.

2.Walne Zgromadzenie może być  zwyczajne i nadzwyczajne.

 

                                                           § 21

1.Walne Zgromadzenie OSŁ „Strzelec”  zwoływane jest co najmniej raz na dwa dla przyjęcia sprawozdania z działalności.

2.Na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/2 członków  OSŁ „Strzelec” Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest powoływane przez Zarząd OSŁ „Strzelec” na skutek :

   a / uchwały Zarządu OSŁ „Strzelec”,

   b / żądania Komisji Rewizyjnej,

   c / wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych OSŁ „Strzelec”

   d / w terminie miesiąca od daty zgłoszenia, uchwały, żądania lub wniosku.

4.Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być tylko spraw dla których zostało zwołane.

5.Walne Zgromadzenie jest prawomocne i może podejmować uchwały w przypadku obecności w pierwszym terminie  50 % członków , a w drugim terminie  podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość obecnych.

6.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał w sprawach:

   a / zmiany Statutu

   b / decyzji dotyczących majątku

   c / likwidacji OSŁ „Strzelec”, w której wymagana jest 2/3 oddanych głosów.

7.Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, chyba że  Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

 

                                                          § 22

1.W Walnym Zgromadzeniu OSŁ „Strzelec”  biorą  udział  z  głosem  stanowiącym  członkowie zwyczajni, honorowi  oraz  członek zawodnik.

2.Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

 

                                                           § 23

W Walnym Zgromadzeniu OSŁ „Strzelec”  mogą brać udział z głosem doradczym :

1.Przedstawiciele nadrzędnych władz OSŁ „Strzelec”.

2.Osoby zaproszone przez Zarząd.

3.Członkowie wspierający.

 

                                                           § 24

Do kompetencji Walnego Zebrania OSŁ „Strzelec”  należy :

1.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonanie oceny całokształtu działalności OSŁ ”Strzelec”.

2.Udzielanie absolutorium ustępującemu  Zarządowi.

3.Wybór członków  Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4.Uchwalanie kierunków i programu działania.

5.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu OSŁ „Strzelec” i przeznaczeniu jego majątku.

6.Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków.

 

 

                                                           § 25

Zarząd OSŁ „Strzelec”

1.Zarząd składa się z  7 – 9  członków, w tym prezesa, 1 – 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2.Liczbę członków Zarządu ustala  Walne  Zebranie OSŁ „Strzelec”.

3.Ukonstytuowanie się Zarządu następuje w ciągu  7 dni od daty wyboru.

4.Zarząd OSŁ „Strzelec” działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu działania.

 

                                                          § 26

Zarząd obowiązany jest w terminie 1 miesiąca od chwili jego wyboru zawiadomić Sąd  Rejestrowy i organ nadzorujący  o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków oraz adresie siedziby władz.

 

                                                          § 27

1.Do kompetencji Zarządu OSŁ „Strzelec”  należy:

   a / reprezentowanie OSŁ „Strzelec” na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

   b / wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

   c / uchwalenie budżetu oraz zatwierdzanie bilansów,

   d / ustalanie wysokości składek członkowskich,

   e / przyjmowanie, skreślanie i wykluczenie członków,

   f / składanie sprawozdania z działalności przed walnym zgromadzeniem,

   g / zwoływanie zwyczajnego  i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

   h / podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub uregulowanych przez Walne Zgromadzenie.

                                                          

                                                          §  28

Komisja Rewizyjna

1.Komisja  Rewizyjna jest władzą kontrolującą całokształt działalności OSŁ „Strzelec”.

2.Komisja Rewizyjna składa się z nie więcej niż z 5 członków.

3. Kadencja Komisji trwa 4 lata, a wybór i odwołanie jej członków odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na członków obecnych na Walnym Zebraniu, uprawnionych do głosowania.       

                                             

§ 29

1.Komisja   konstytuuje  się  na  swym  pierwszym  posiedzeniu  wybierając Przewodniczącego, Zastępcę  Przewodniczącego i Sekretarza.

2.Ukonstytuowanie się Komisji następuje w ciągu 7 dni od daty wyboru.

3.Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu działania.

4. Członek Komisji może zostać odwołany przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków , lub działa niezgodnie z  niniejszym statutem.

 

                                                          § 30

W skład Komisji nie może wchodzić osoba zatrudniona w OSŁ „Strzelec”  lub pełniąca funkcje członka Zarządu.

 

                                                          § 31

1.Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie Komisji działając na jej zlecenie.

2.Z posiedzenia Komisji oraz z przeprowadzonych czynności kontrolnych, Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

 

                                                          § 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu OSŁ „Strzelec” z głosem doradczym.

 

                                                          § 33

Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu  sprawozdanie ze swojej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli stawiając wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i jego członkom.

 

                                                          § 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej OSŁ „Strzelec”  należy :

  a / przeprowadzenie  kontroli  działalności  OSŁ „Strzelec” ze szczególnym      uwzględnieniem  działalności oraz zgodności z przepisami prawa,

  b / wydawanie wniosków  i zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności, ze wskazaniem sposobów ich usunięcia,

  c / występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OSŁ „Strzelec” lub posiedzenia Zarządu, w przypadkach stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem, statutem lub interesem OSŁ „Strzelec”.

1% podatku

Zapraszamy Państwa do przekazania swojego 1% z tytułu rozliczeń PIT. Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym wypisać numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), pod którym zarejestrowany jest nasz klub.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: 1 % Podatku na organizację pożytku publicznego

 

Plan treningów

 Klinkij aby powiększyć

Materiały szkoleniowe

Nabór chłopców i dziewcząt

Otwórz ulotkę

 

Srebrna Katarzyna Szałańska

Na zakończonej 28 marca 2015 I Rundzie Pucharu Europy w greckim Maratonie, Katarzyna Szałańska zdobyła srebrny medal w kategorii łuków bloczkowych kobiet indywidualnie.

W piątek, 27 marca mikst w składzie Katarzyna Szałańska oraz Jan Wojtas, zawodnicy Strzelca Legnica zdobyli brązowy medal w kategorii mikst łuków bloczkowych. W pojedynku Kasia i Janek pokonali reprezentację Rosji, wygrywają strzałami barażowymi (po 149 punktów, 20 : 16 w barażu dla legnickiego składu).

Kontakt

OSŁ "STRZELEC"
ul. Górnicza 9 
59-220 Legnica
 
tel. 693 456 883

osl.strzelec@interia.eu

Raiffeisen Polbank 34 2340 0009 0900 2180 0000 0031

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!